مس
فروش/خرید 2.5868 2.5873
تغییرات -0.0033 -0.13%
بیشترین/کمترین 2.5688 2.6236
نیکل
فروش/خرید 4.3681 4.3726
تغییرات -0.0915 -2.05%
بیشترین/کمترین 4.3386 4.4913
آلومینیوم
فروش/خرید 0.8389 0.8392
تغییرات +0.0094 +1.13%
بیشترین/کمترین 0.8228 0.8451
روی
فروش/خرید 1.2512 1.2514
تغییرات +0.0028 +0.22%
بیشترین/کمترین 1.2221 1.2552
سرب
فروش/خرید 1.0531 1.0535
تغییرات +0.0181 +1.75%
بیشترین/کمترین 1.0154 1.0558
اورانیوم
فروش/خرید 2.5868 2.5873
تغییرات -0.0033 -0.13%


×