استاد شهریار تبریز

 • کد شعبه:
  1606
 • آدرس:
  تبریز - فلکه بزرگ ولیعصر - مخابرات شرقی
 • ایمیل:
  bp1606@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5157935531
 • تلفن:
  0098-41-33330132
 • فکس:
  0098-21-82897648