الهیه

 • کد شعبه:
  208
 • آدرس:
  الهیه -خیابان گلنار - برج A گلنار
 • ایمیل:
  bp208@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1915933314
 • تلفن:
  0098-21-22022204
 • فکس:
  0098-21-82897108