کارگر شمالی

 • کد شعبه:
  226
 • آدرس:
  خیابان کارگر شمالی - مجاور مسجد امیر - شماره 336
 • ایمیل:
  bp226@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1411883441
 • تلفن:
  0098-21-66594040-2
 • فکس:
  0098-21-82897126