سنندج

 • کد شعبه:
  2401
 • آدرس:
  سنندج - خیابان آبیدر
 • ایمیل:
  bp2401@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6618636547
 • تلفن:
  0098-87-33237518
 • فکس:
  0098-21-82897676