امین الملک

 • کد شعبه:
  285
 • آدرس:
  خیابان امین الملک (امامزاده حسن) - چهاررراه قاضی
 • ایمیل:
  bp285@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1358884971
 • تلفن:
  0098-21-55140558-9
 • فکس:
  0098-21-82897185