یکشنبه  1  خرداد  1401 , روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا

مبدل ارز

مبلغ مورد نظر برای تبدیل :
  • مبلغ تبدیل شده:
  • نرخ خرید ارز مبدأ:
    ریال
  • نرخ فروش ارز مقصد:
    ریال

نحوه محاسبه ( به جزء ریال)

درحالتیکه ارز مبدا و مقصد ریال نباشد،‌برای انجام تبدیل دو مرحله زیر انجام خواهد گرفت.

  • تبدیل مبلغ مبدا به ریال بر اساس نرخ خرید ارز مبدا بانک
  • تبدیل مبلغ فوق به ارز مقصد بر اساس نرخ فروش ارز بانک

نحوه محاسبه ( در حالت ریال)

درصورتیکه یکی از دو طرف تبدیل،‌ریال باشد، یکی از دو حالت زیر استفاده خواهد شد.