شنبه  27  بهمن  1397

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

معرفی و تاریخچه

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام با مالکیت خصوصی پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. پس از ثبت شرکت ، پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

زمینه فعالیت شرکت

قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه

تاسیس، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی

تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده

سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه

عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی

فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد

اهداف و ماموریت

ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار

ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی از طریق افزایش توان نگهداری صنعت بیمه

کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی

مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی

حضور در بازارهای بیمه منطقه ای و برقراری ارتباط موثر با بازارهای بین المللی به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر

سرمایه گذاری بهینه منابع مالی


اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مجتبی کباری رئیس هیات مدیره
آقای سید محمد آسوده نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
آقای حجت پوستین چی عضو هیات مدیره
آقای محمد میهن یار عضو هیات مدیره