دوشنبه  2  خرداد  1401

شرکت بیمه پاسارگاد

شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره‌گیری و به‌کارگیری فناوری‌های‌نوین به‌منظور دسترسی به رفاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است. آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه‌های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـال‌ها تلاش‌وکوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبه‌رو سازد.

معرفی و تاریخچه

شرکت بیمه پاسارگاد به‌منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی (به‌طور مستقیم و قبولی اتکائی) توسط گروه‌مالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ 1385/11/18 و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

زمینه فعالیت شرکت

انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی

تحصیل پوشش بیمه‌های اتکائی

سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته‌های فنی و قانونی قبول بیمه‌های اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اهداف و ماموریت

توسعه و ترویج خدمات بیمه‌ای در سطح جامعه به‌منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور

طراحی و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید با توجه به نیازهای جامعه

برقراری روش‌های مناسب به‌منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش‌های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران

گسترش بیمه‌های اتکائی و همچنین دریافت پوشش‌های بیمه اتکائی برای کسب ریسک‌های بزرگ.


اعضای هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر مجید قاسمی رئیس هیئت‌مدیره
آقای معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
آقای حمید احمدزاده کاشانی عضو هیئت‌مدیره
آقای نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت‌مدیره
آقای ابوالقاسم دباغ عضو هیئت‌مدیره