سه شنبه  3  اردیبهشت  1398 , روز بزرگداشت شیخ بهایی