پنجشنبه  8  تیر  1396 , روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی