جمعه  4  خرداد  1397 , روز مقاومت و پایداری - روز دزفول