شنبه  5  اسفند  1396 , روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی