دوشنبه  23  تیر  1399 , روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان