دوشنبه  5  اسفند  1398 , روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی