چهارشنبه  29  خرداد  1398 , سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی تسلیت باد.