پنجشنبه  4  خرداد  1396 , روز مقاومت و پایداری - روز دزفول