جمعه  1  شهریور  1398 , روز بزرگداشت ابوعلی سینا - روز پزشک