دوشنبه  7  مهر  1399 , روز آتش نشانی و ایمنی - روز بزرگداشت شمس