جمعه  24  مرداد  1399 , روز مباهله پیامبر اسلام (ص)