پنجشنبه  29  شهریور  1397 , عاشورای حسینی تسلیت باد