پنجشنبه  29  مهر  1400 , روز صادرات
var fixBox = function (){